jtemplate.ru - free Joomla templates

Danh mục sản phẩm

Kỹ thuật

 GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp Lâm Đồng có nguồn gốc
hình thành từ sự chuyển giao KHCN của Phân viện Khoa học Việt Nam đóng tại
thành phố Hồ Chí Minh cho thành phố Đà Lạt thông qua cơ sở nuôi cấy mô
... 
 xem thêm

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện này đơn vị gồm có 4 phòng, tram cụ thể:  xem thêm

 

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC